Általános Szerződési Feltételek

A Webuni egy olyan online oktatási felület, amely lehetőséget biztosít regisztrált Szolgáltatók számára, hogy oktatási anyagaikat széles körben elérhetővé tegyék az érdeklődő Felhasználók számára. A Webuni kapcsolatot teremt Szolgáltatók és Felhasználók között, hogy minél szélesebb körben elősegítse a tudományos célú információáramlást.

A Webuni által létrehozott online felületen található minden tartalom, különösen, de nem kizárólagosan a Webuni által biztosított szoftverek, technológia, a felületen kialakított design elemek, szöveges elemek, grafikák, logók, linkek, animációk, videók, illusztrációk, hangfájlok, képek, stb. („Webuni által szolgáltatott tartalom”), az Webuni Kft. tulajdonát képezik és a szerzői jogi védelem alatt állnak.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Webuni szolgáltatásait igénybe vevő minden Szolgáltatóra és Felhasználóra kötelezően rögzíti a Webuni szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó Szerződési Feltételeket.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek, avagy ÁSZF) az Webuni Kft. (2462 Martonvásár, Dózsa György út 2.; Cg.: 07-09-025548; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.webuni.hu alatt elérhető Webuni (a továbbiakban: Webuni) szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) használatának feltételeit tartalmazza.

A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Webuni Kft. között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően. Jelen szerződés határozatlan időre köttetik.

Az Webuni Kft., mint a Webuni üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, azonban a módosításról a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást a Webuni erre a célra szolgáló felülete (Értesítések) és/vagy az általa küldött hírlevél és/vagy a Felhasználónak a Felhasználói Fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

REGISZTRÁCIÓ:

A Webuni szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött, melynek során a Szolgáltató vagy Felhasználó választja meg, hogy meglévő Google vagy Facebook felhasználói fiókjával, vagy e-mail címmel és egy általa megválasztott egyedi jelszóval regisztrál.

A Webuni rendszerébe történő regisztrációval a Szolgáltató, illetve a Felhasználó:

A regisztráció során megadott felhasználónév, illetve jelszó hozzáférhetőségért felelősség kizárólagosan a regisztrált személyt terheli. A Webuni a felhasználónév és jelszó harmadik személy általi jogosulatlan használatért és ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal. A felhasználónév és jelszó használatának jogosultsága át nem ruházható, a bejelentkezést követően a bejelentkezett regisztrált felhasználó felelős minden a bejelentkezést követő cselekményért és abból eredő minden következményért, függetlenül attól, hogy a ténylegesen bejelentkező személy ő maga volt-e vagy más személy használata felhasználó jogosultságát. A Szolgáltató és Felhasználó haladéktalanul köteles jelezni a Webuni info@webuni.hu e-mail címén keresztül, amennyiben azt észleli, hogy a felhasználói jogosultságát illetéktelen személy jogosulatlanul használja.

FELELŐSSÉG:

Az oldal kizárólagosan piacfelület, mind a Szolgáltatók, mind a Felhasználók számára. A Webuni nem foglalkoztat, illetőleg nem alkalmaz Szolgáltatókat, továbbá nem vállal felelősséget semmilyen jellegű kölcsönhatásért, amely a Szolgáltatók és a Felhasználók között jön létre. A Webuni nem felelős továbbá a Szolgáltatók és a Felhasználók között felmerült jogvitákért, kártalanítási igényekért, károkozásokért, vagy egyéb veszteségekért, amelyek a Szolgáltatók és a Felhasználók közötti viszonyból adódnak, mely viszony kiterjed minden olyan információra amely számukra biztosított.

A Webuni nem cenzúrázza a felületére feltöltött anyagokat, így azok tartalmáért, minőségéért, az információk valódiságáért, valóságtartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, különösen az azokban megfogalmazott szóhasználatokért, kifejezésekért, véleményekért. Nem szavatol semmilyen a feltöltött tartalomért, az annak felhasználásából eredő bárminemű igényért vagy kárért felelősséget nem vállal.

Minden Szolgáltató saját maga felelős az általa közzétett, megosztott és feltöltött anyag, kurzus tartalmáért, az információk valódiságáért, az azok használatából a Felhasználókat érő károkért.

Minden Felhasználó és Szolgáltató a felhasználás során közzétett nyilatkozatért és magatartásáért saját maga felelős, a Webuni semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználók és Szolgáltatók magatartásáért.

Az Webuni online felületén megjelenő tartalmak más online felületekhez is hozzáférést biztosíthatnak. A Webuni ezen felületekre való átlépéséből eredő semmiféle kárért felelősséget nem vállal. Az átlépés előtt a Szolgáltató, illetve a Felhasználó köteles meggyőződni annak biztonságos voltáról illetve gondoskodni személyes adatainak megóvásáról.

A honlapon megosztott linkek előzetesen nem kerülnek ellenőrzésre, továbbá a Webuni nem vállal felelősséget a linkek megosztásából fakadó problémákért, mint például a link valódisága, eredetisége.

Figyelemmel kell lenni arra, hogy az oktatási anyagok felhasználása során a külső linkek veszélynek tehetik ki a Felhasználókat mivel azok tartalma esetlegesen támadó jellegű, vagy személyükre egyébként veszélyes, rasszista vagy jóerkölcsbe ütköző lehet.

A honlap, illetőleg az oktatási anyag közvetlenül vagy a Szolgáltatón keresztül közvetve hozzáférést adhat olyan weboldalakhoz, amelyek harmadik személy rendelkezése alatt állnak.

A Webuni kifejezetten nem támogat egyetlen külső honlapot sem, továbbá azok nem állnak az irányítása alatt, így a szükséges biztonsági lépéseket a Felhasználónak kell megtennie.

Az oktatási anyagot kizárólag jogszerűen lehet használni, a jog nem tudása nem mentesít.

KÁRTALANÍTÁS:

Amennyiben harmadik személy a Webuni-val szemben a Szolgáltató, illetve Felhasználó valamely, a szolgáltatás igénybevétele során tanúsított magatartásából eredően bármiféle követelést vagy igényt támaszt, a Szolgáltató köteles ezen igényre, követelésre vonatkozóan a Webuni-t kártalanítani.

ADATKEZELÉS:

A Webuni a Szolgáltatók és a Felhasználók által, a regisztráció és a szolgáltatások igénybevétele során rendelkezésre bocsátott adatokat bizalmasan kezeli; azt csak jogszabályban előírt kötelezettsége alapján és csak az arra illetékes bíróságnak illetve hatóságoknak adja ki.

A Webuni szavatol azért, hogy a Szolgáltatók és a Felhasználók személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló jogszabályoknak, tiszteletben tartásával és azoknak megfelelően kezeli.

A Szolgáltató, illetve a Felhasználó köteles a regisztráció során megadott adatait naprakészen tartani.

A Felhasználók és Szolgáltatók hozzájárulnak, hogy:

Emellett minden a Webuni szolgáltatásait igénybevevő szavatol azért, hogy a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló jogszabályoknak, tiszteletben tartásával és azoknak megfelelően kezeli.

INFRASTRUKTÚRA:

A Webuni, hogy szolgáltatásait a Szolgáltatók és a Felhasználók számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A Webuni, bizonyos időközönként, karbantartási munkálatokat végez, lehetőség szerint 20.00-06.00 óra között, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 48 óra. A Webuni a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.

A rendszeres karbantartások mellett a Webuni egy műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi e-mail címen: info@webuni.hu. A megadott e-mail címen bejelentett hibákat a Webuni rögzíti és vállalja azok mihamarabbi elhárítását.

A Szolgáltató és a Felhasználó tartozik felelősséggel saját hardver és szoftver állapotáért, illetve, hogy azok a szolgáltatás igénybevételére alkalmas állapotúak.

A Webuni nem vállal semminemű felelősséget a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért, mely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet, stb.), továbbá amely 20.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be.

SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE:

A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Szolgáltató vagy a Felhasználó törli magát a Webuni regisztrált Szolgáltatói, illetve Felhasználói közül, valamint, ha a Szolgáltató vagy a Felhasználó megszűnik.

Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi. A Szolgáltató, illetve a Felhasználó köteles megtéríteni a Webuni minden olyan költségét, kárát, amely a Szolgáltató, illetve a Felhasználó szerződésszegésének következtében keletkezett.

A Szerződés megszűnésével a Webuni felületére feltöltött oktatási anyagok szerzői joga továbbra is a Szolgáltatóé marad, azonban az adott oktatási anyagot már korábban megvásárló Felhasználó számára, továbbra is hozzáférést biztosít a Webuni. Ennek érdekében, a Webuni jogosult a szerverein továbbra is tárolni az adott kurzust, viszont további értékesítésre nem kerülhet.

VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Együttműködési kötelezettség:

A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni a jelen szerződést érintő lényeges körülményekről, azok megváltozásáról.

Jogról való lemondás:

A jelen Szerződési Feltételek által biztosított jogról történő lemondás kizárólag írásban történhet. A jelen Szerződési Feltételek által biztosított valamely jog érvényesítésének elmaradása nem minősül jogról való lemondásnak.

Kapcsolattartás:

A Felek kijelenik, hogy elfogadják az elektronikus levél (e-mail) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. Kapcsolattartásra fenntartott e-mail cím: info@webuni.hu

Teljesség, Részleges érvénytelenség:

A jelen Szerződési Feltételek magukba foglalják mindazon rendelkezéseket, melyek a Webuni szolgáltatásai vonatkozásában a Feleket kötik, a jelen Szerződési Feltételek elfogadásával a Felek közötti valamennyi korábbi a jelen Szerződési Feltételek céljával vagy tárgyával ellentétes, vagy a jelen Szerződési Feltételek teljesülését megakadályozó korábbi megállapodás vagy jognyilatkozat hatályát veszti.
Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

Irányadó jog, illetékes bíróság:

A jelen Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerült vitás kérdéséket békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez a tárgyalások bármely Fél általi kezdeményezésének időpontjától számított 30 napon belül nem vezet eredményre a Felek a jelen Szerződési Feltételekből eredő jogviták rendezésére pertárgyértéktől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

Szolgáltatókra vonatkozó rendelkezések

Oktatási anyagokra és azok feltöltésére és felhasználásra vonatkozó rendelkezések:

A Szolgáltató jogosult ingyenesen vagy fizetős formában feltölteni a maga által készített oktatási anyagokat, melyek a Szolgáltató saját tulajdonai maradnak. A Szolgáltató a Webuni online felületét nem használhatja más célból csak és kizárólag, hogy oktatási anyagait Felhasználókhoz eljuttassa, és nem akadályozhatja más Szolgáltató munkáját, oktatási anyagainak feltöltését.
A Webuni a feltöltött oktatási anyagokhoz kapcsolódóan hozzárendel egy egyedi linket, melynek segítségével a Szolgáltató az oktatási anyagait promótálni tudja.

A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy fizetős oktatási anyagok publikálásához számlaképesnek kell lennie, mivel számla hiányában a Webuni-nak nem áll módjában kifizetést teljesítenie.

A Szolgáltató szavatol az általa feltöltött bármilyen anyag tartalmáért, különösen az információk valódiságáért, azok valósághűségéért illetve szóhasználatáért, és kijelenti, hogy csak és kizárólag olyan anyagok kerülnek felhasználásra, mely harmadik személyek jogait nem sértik. A tartalomból eredő bárminemű felelősség a Szolgáltatót terheli. A Szolgáltató szavatol azért, hogy az általa bármilyen formában feltöltött oktatási anyag tekintetében rendelkezik a szükséges felhasználási jogokkal. A Szolgáltató által feltöltött oktatási anyag nem tartalmazhat reklámot vagy bármilyen vásárlásra történő buzdítást, linket, feliratkozásokat, levélszemetet, kivéve a saját weboldalának címét.

A Webuni jogosult az általa előírt vállalat-arculati irányelvek lehető legteljesebb módon történő érvényesülése érdekében az oktatási anyagok előnyére szolgáló korrekciók elvégzésére, illetve jogosult az oktatási anyag közzétételének megtagadására, ha azt nem találja megfelelő minőségűnek.

A Szolgáltató jogosult meghatározni az általa a feltöltött oktatási anyagok árát, azonban szavatol azért, hogy az általa feltöltött oktatási anyagok ára sem saját weboldalán, sem más online felületen nem alacsonyabb, mint a Webuni felületén feltüntetett ár.

A Szolgáltató bármikor jogosult előre meghatározott időre vagy mennyiségben leakciózni kurzusait. A Webuni bármikor egyoldalúan jogosult a Szolgáltató által feltöltött oktatási anyagok vételárát leakciózni, de csak olyan mértékben hogy ez a Szolgáltató jelen Szerződési Feltételek által meghatározott jutalékát ne befolyásolja. A Szolgáltató jutalékát befolyásoló árcsökkentés csak a Szolgáltató hozzájárulásával alkalmazható.

Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa feltöltött oktatási anyaghoz bármely Felhasználó ingyenesen vagy ellenérték fejében hozzáférési jogosultságot szerez, úgy ahhoz az adott Felhasználó akkor is hozzáférhet, amennyiben a Szolgáltató az adott anyagot később törli.

A Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy a Webuni az általa feltöltött anyagok valamely rövid részletét üzleti és promociós célra minden korlátozástól mentesen felhasználja, melynek keretén belül megjelenítheti közterületi reklámhordozó felületen, írott vagy elektronikus média-hirdetésekben, reklámfilmekben, prospektusokban, reklámanyagokon, egyéb reklámhordozókon és más arculati megjelenési eszközökön. A Szolgáltató által más szerzők szerzői jogának megsértéséért e vonatkozásban a Szolgáltató felelős.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az oktatási anyagának publikálásakor vállalja, hogy a Webuni regisztrált Felhasználói kérdéseire válaszol, és ezt hosszabb időn keresztül elmulasztja, akkor figyelmeztetésben részesül.

Piaci versennyel összefüggő kötelezettségek:

A Szolgáltató a Webuni előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem tart fenn és nem hoz létre jogviszonyt, valamint semmilyen más közvetlen vagy közvetett módon nem ajánlja fel, vagy adja át a jelen szerződés tárgyával, illetve céljával azonos érdekből a Webuni felületére feltöltött oktatási anyagát olyan más harmadik személynek, aki a Webuni versenytársának minősül.

Jutalék fizetés:

A Szolgáltató az általa feltöltött oktatási anyag megvásárlása utáni bevételből jutalékos rendszerben részesedik. A Szolgáltató jutalékra csak akkor tarthat igényt, ha az oktatási anyagot megvásárló regisztrált Felhasználó az oktatási anyag árát a Webuni-nak megfizette.

A kurzusok után befolyó összegből a Webuni mindig levon 5%-nak megfelelő összeget, mint kezelési költséget, és az úgy fennmaradó összeg képezi a jutalékalapot.

A Szolgáltató az általa feltöltött oktatási anyagok megvásárlása után a befolyt vételárnak az 5 %-os kezelési költség levonása után fennmaradó részéből, azaz a befolyt vételár 95 %-ának 70%-ára jogosult. Amennyiben a Szolgáltató akciós árat alkalmaz, a jutalék alapja az akciós ár.

A Szolgáltató jutalékra csak a szerződésszerű teljesítést követően jogosult, azaz, ha oktatási anyagait a jelen Szerződési Feltételeknek megfelelően feltöltötte.

A fenti jutalékok fedeznek minden olyan a Szolgáltatónál felmerült kiadást, mely a jelen Szerződés szerződésszerű teljesítése során felmerült és a Szolgáltató a saját forrásaiból megelőlegezett. A Szolgáltató egyéb díjra nem tarthat igényt.

Amennyiben a Szolgáltató jutalékra jogosult, annak kifizetése a Szolgáltató által elektronikusan feltöltött számla ellenében történik. A Szolgáltató által kiállított számla a Webuni által kiállított teljesítési igazolás alapján fogadható be, amennyiben az a teljesítési igazolás kézhezvételétől számított 60 napon belül feltöltésre kerül. A teljesítési igazolást a Webuni a tárgyhót követő első hónap 10. napjáig küldi meg a Szolgáltató részére. Amennyiben a teljesítési igazolás bármely Fél által igazoltan nem felelne meg a valóságnak úgy a teljesítési igazolás korrigálásra kell kerüljön, és a korrigált teljesítési igazolás alapján köteles a Szolgáltató a számlát kiállítani. A Webuni a számla beérkezését követő 35 napon belül teljesíti a jutalék kifizetését.

Amennyiben a Felek közötti Szerződés megszűnik, a Webuni csak a megszűnés napjáig kiállított teljesítési igazolás alapján kiállított számlát fogadja be.

Felhasználókra (Hallgatókra) vonatkozó rendelkezések

A Felhasználó regisztrációt követően ingyenesen vagy ellenérték fejében hozzáférést nyer a Szolgáltatók által feltöltött oktatási anyagokhoz, melyeket a Webuni felületén korlátlanul megtekinthet, amennyiben erről a Szolgáltató másképp nem rendelkezik. A korlátozott megtekinthetőség feltételeiről a Szolgáltató köteles a vásárlást megelőzően tájékoztatni a Felhasználót.

Felelősség:

A Felhasználó a Webuni felületén megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel. Azaz, többek között a Felhasználó a megtekintett anyagokat, illetve a letöltött segédanyagokat csak saját célra használhatja fel, azt tovább 3. személy részére nem adhatja tovább, nem másolhatja, sokszorosíthatja, mások számára nem teheti hozzáférhetővé, illetve nem játszhatja le több személy jelenlétében. A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Felhasználót terheli, kivéve ha minden kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a kárt elháríthatatlan külső ok idézte elő. (pl: jogosulatlanul hozzáfértek profiljához).

Felhasználó maga tartozik felelősséggel a felhasználófiókjáért.

Felhasználót azonnali értesítési kötelezettség terheli a Webuni felé, ha ismeretlen személy hozzáférését érzékeli, és köteles minden biztonsági lépés megtételére. Ezen kötelezettségeknek az elmulasztásából eredő kárért felelősséget nem vállal a Webuni.

Más Felhasználó fiókját csak annak engedélyével lehet használni, a felelősség az átengedőt terheli.

Díjfizetés:

A Felhasználó, amennyiben a Szolgáltató oktatási anyaga feltöltésekor ellenértéket kötött ki, az oktatási anyag ellenértékét a Webuni online felületén bankkártyás fizetéssel teljesítheti. A Felhasználó csak akkor jogosult az oktatási anyag megtekintésére, ha annak ellenértéke a Webuni számláján jóváírásra került. A befizetésről a Webuni számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.

Jótállás, szavatosság a Termékért

Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal.

Elállási jog

A Webuni felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód